EUROSPINE Patient Line

Member Login

היצרות תעלת עמוד השדרה הצווארי - אבחנה

מטופלים עם הפרעה תפקודית של חוט השדרה מתלוננים בעיקר על אובדן הדרגתי של הקואורדינציה; כלומר, בהליכה ובשימוש בידיהם. לדוגמה, הם שמים לב שאינם יכולים ללכת בקו ישר או לכפתר את חולצתם. תסמינים אחרים כוללים: תחושת כובד של הרגליים וכאבים חדים בזרועות ובידיים. אלו יכולים להיות גם כאבים מקומיים בצוואר ועווית של שרירי הצוואר.

הרופא יתעד את ההיסטוריה של המחלה, ולאחר מכן יבדוק חולשה ורפלקסים בזרועות וברגליים, ויחפש שינויים כלשהם בתחושות.

האבחנה תאושר באמצעות צילום רנטגן רגיל וסריקה (הנקראת גם MRI) של עמוד השדרה הצווארי. ה-MRI יראה בדיוק עד כמה תעלת השדרה מוצרת ובאיזו מידה ההיצרות משפיעה על חוט השדרה.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 29.11.2018