EUROSPINE Patient Line

Member Login

עיוות עמוד השדרה במבוגרים - אבחון

כיוון שזו בעיה עם צורה ויושר של הגב, הדרך הטובה ביותר לאבחן היא השימוש בצילום רנטגן (הדמייה רדיוגרפית). בדרך כלל, נעשה צילום רנטגן של עמוד השדרה השלם כאשר המטופל עומד זקוף. הרופא יכול למדוד את השינויים בזווית או בצורה של עמוד השדרה על צילום רנטגן מודפס או במחשב, ואם צריך, לזהות האם או כיצד אפשר לטפל בבעיה. לפעמים תידרש לעבור בדיקות הדמיה נוספות, כגון דימות תהודה מגנטית (MRI) או טומוגרפיה ממוחשבת (CT). סוגי ההדמיה השונים מגלים היבטים שונים של הבעיה - זה לא המקרה שבו סוג הדמיה אחד טוב יותר מהשני. לפעמים הרופא גם יצלם את המטופל, כדי לעקוב אחרי צורת הגב לפני, במהלך או אחרי טיפול אפשרי כלשהו.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 17.09.2018