EUROSPINE Patient Line

Member Login

Sözlük

[ A B C D E F G H I K L M N O P R S T V Y Z İ ]

Anach oben


Vücudun spesifik bölümlerine iğnelerin yerleştirilmesini içeren alternatif bir tedavi.

Ani yapıda olan, 6 haftadan kısa süren ağrı olarak kategorize edilen ağrı.

Operasyon yapılan hasta dışında birinden, genellikle kadavradan veya bir kemik bankasından alınıp, cerrahi sırasında kullanılan bir doku grefti.

İki vertebral gövdenin bir solid kemik segmentine füzyonunu amaçlayan bir omurga cerrahisidir. Bir anterior füzyon, genellikle abdomenin insizyonu ile, gövdenin ön tarafı boyunca omurgaya erişir.

İki veya daha fazla lomber vertebral gövdenin bir solid kemik segmentine füzyonunu yapan bir omurga cerrahisidir. Füzyon anterior vertebral gövdeler arasında gerçekleşir.

Omurganın anterior (ön) yüzeyinde spinal kanalın uzunluğunun tamamını geçen bir ligaman.

İki veya daha fazla vertebranın ön ve arkasını kalıcı olarak bağlayan bir spinal cerrahi tipi, bu cerrahi aynı zamanda bir veya daha fazla intervertebral diskin kısmen veya tamamen çıkarılmasını da içerebilir.

Bu durum bir intervertebral diskin anülüs fibrozisinde (sert dış kısmında) bulunan bir yırtılma veya yırtığa işaret eder.

Bir intervertebral diskin kıkırdaksı dış duvarı, disk çekirdeğinin, nucleus pulposus adı verilen iç jelimsi sıvısını içerir.

Beyni ve omuriliği çevreleyen üç tabakalı bir membranın orta tabakası olan araknoid mater, dışta dura mater ve içte pia mater ile çevrelenmiştir.

Bir eklemle ilgili.

Bir eklem aralığında kemiklerin füzyonu ile hareketin sınırlanması veya ortadan kalkması. Bu durum spontane olarak veya omurga füzyonu gibi bir cerrahi prosedürün sonucu olarak ortaya çıkabilir.

Bir eklemin dahil olduğu herhangi bir hastalık veya bozukluk.

Hastalıklı veya hasarlı eklemin cerrahi olarak yeniden modellenmesi.

Nükleus protrüzyonundan ötürü ağrıya neden olan intervertebral diske erişim sağlamak amacıyla bir endoskop çeşidi olan bir artroskop kullanan minimal invaziv bir prosedür. Artroskopi çok küçük bir insizyon kullanır ve kasların, ligamanların veya tendonların kesilmesini gerektirmez.

Avrupa’da bunun için kullanılan yaygın isim Parasetamol ‘dür.

Yaygın olarak temin edilebilen bir steroid-olmayan anti-inflamatuar ağrı kesicidir.

Bir hastanede 24 saat veya daha fazla kalmayan, hastaneyi veya tıbbi tesisi tanı ve/veya tedavi için ziyaret eden bir hasta. Cerrahiyle ilgili olarak, ayaktan hasta, hastanın gece kalmasını gerektirmeyen prosedürü ifade eder.

Bnach oben


Birlikte basınç uygulama eylemi.

Bir cerrahın, tipik olarak yaralanan vertebraları, intervertebral diskleri, kasları, ligamanları teşhis etmek, uzaklaştırmak ve/veya onarmak amacıyla omurgaya erişmek için bir veya iki kesi yapmasını içeren bel rahatsızlıkları.

Beyin, omurga ve vücudun diğer innerve alanlarını etkileyen rahatsızlıkların cerrahi tedavisinde uzmanlaşan bir cerrah.

Beyin, omurilik ve periferik sinir sistemi dahil sinir sisteminin korunması, tanısı ve tedavisi ile uğraşan bir cerrahi uzmanlık alanı.

Hastanın inanç ve endişelerini dile getirerek ve davranışlarını değiştirerek stresi azaltmayı ve iyi halini artırmayı amaçlayan bir psikolojik tedavi.

BMP

Yeni kemik veya kıkırdak oluşumunu tetikleyen bir büyüme faktörü. Bazen BMP spinal füzyon cerrahilerinde bir kemik grefti yerine kullanılabilir.

Omuriliği ve beyni çevreleyen ve bunları ve santral sinir sistemini koruyan berrak bir sıvı.

Omurganın servikal (üst) bölgesinde herhangi bir rahatsızlık tipi.

Boyun bölgesinde gerçekleştirilen herhangi bir operasyon. Boyun cerrahisi çeşitli nedenlerle gerçekleştirilebilir fakat omurgayla ilgili olduğunda boyun prosedürleri sıklıkla dejeneratif bir omurga rahatsızlığından kaynaklanan ağrıyı rahatlatmak amacıyla gerçekleştirilir.

Arka taraftan çarpmalı bir araba kazası ardından sıklıkla boynunu incitme olarak da adlandırılır. Genellikle çabuk iyileşir.

Bir BT taraması vücudun iç çalışmasını gözlemlemek için X-ışını teknolojisini kullanır. Tanısal görüntüleme aracı iki boyutlu bir görüntü dizisinden vücudun spesifik bir bölümünü oluşturmak üzere kullanılır.

Cnach oben


C#

Devamında bir sayı gelen “C” harfi, servikal omurganın veya boynun yedi vertebrasını belirtmenin bir yoludur. Örneğin, fıtıklaşmış bir disk C3 ve C4 vertebraları arasında oluşabilir.

Servikal boyunluk adı verilen, baş ve boynu destekleyen sert bir bağdır. C1-C7 vertebralarının stabilizasyonunu sağlar, travmatik bir kaza veya invaziv bir boyun cerrahisinin ardından gerekli olabilir.

Siklooksijenaz-2 (COX-2) inhibitörleri sıklıkla artritik ağrısı olan veya dejeneratif eklem rahatsızlıklarından köken alan ağrısı olan hastalara önerilen bir steroid dışı anti-inflamatuar ilaçtır.

Çökmüş intervertebral disk yaşlanmanın veya olağan aşınma ve yırtılmanın sonucu olarak ortaya çıkan bir dejeneratif omurga rahatsızlığıdır. Bu durum bireyler yaşlandıkça görece yaygındır ve disk veya disk materyali bir sinir kökü ile veya omuriliğin kendisi ile temas etmedikçe belirti vermez.

Dnach oben


Omurga kemiklerine yastık görevi gören ve kemikleri destekleyen intervertebral disklerin bir veya daha fazlasının su içeriğinde ve boyundaki kaybı ifade eder. Normal yaşlanma sürecinin parçasıdır. Dejeneratif disk bazı ülkelerde bu sürecin ağrıya neden olması durumunda kullanılan bir terimdir.

Omurganın disklerinde veya küçük eklemlerindeki yaşla bağlantılı normal sürecin özelliğidir. Dejeneratif disk hastalığı ve faset hastalığı bazı klinisyenlerin ağrının bu yapılardan kaynaklandığını düşündüğünde kullandıkları terimdir.

Bir sinir, sinir kökü veya omuriliğin kendisi üzerindeki basıncı azaltmak amacıyla tasarlanan cerrahi tedavi.

Omurgadaki anatomik anormalliklerin neden olduğu sinir basısını rahatlatmayı amaçlayan bir prosedür; bir dekompresyon cerrahisi spinal sinirlere yer açmak amacıyla kemiğin veya dokunun uzaklaştırılmasını içerebilir.

Günlük yaşama müdahale edebilen, uzun süreli üzüntü, melankoli, hayal kırıklığı ve kötümserliği tanımlayan bir rahatsızlıktır.

İntervertebral diskler omurgaya yastık görevi gören ve servikal, torasik ve lomber omurga segmentlerinde komşu vertebraları ayıran kalın pedlerdir. Diskler sert bir fibröz duvardan (anülüs fibrozis) ve jelimsi bir merkezden (Nucleus pulposus) oluşur. Çok güçlü yapılardır.

İntervertebral disk komponentlerinin fibröz disk duvarındaki bir yırtık veya çatlak boyunca dışarı çıkması durumunda ortaya çıkar.

Diskin normal çevresinin dışına çıkması sırasında görülen bir intervertebral disk dejenerasyonu aşaması. Bir disk protrüzyonu sıklıkla diskin çevresinin 180 derecesini veya daha azını içeren fokal bir taşma olarak tanımlanır.

Disk reabsorpsiyonu bir disk fıtıklaştığında ve insan vücudu jelimsi materyali parçalayıp emen kimyasallar salgıladığında oluşur.

İntervertebral disk materyali spinal kanal içinde serbest kaldığında ortaya çıkan bir rahatsızlık.

Fıtıklaşmış bir diskin tamamen veya kısmen cerrahi olarak çıkarılmasıdır.

Sıklıkla enfeksiyonun neden olduğu, bir intervertebral diskin inflamasyonu.

Kontrast boyanın intervertebral diskin nükleusuna enjekte edildiği bir tanısal araçtır fakat zarar verme riski nedeniyle artık yaygın kullanımda değildir.

Bir veya daha fazla intervertebral diskten kaynaklandığı düşünülen ağrıyı ifade etmek için kullanılan bir terim.

Omurganın intervertebral diskleriyle ilgili bir rahatsızlıktan kaynaklandığı düşünülen ağrı.

Beyin ve omuriliği çevreleyen koruyucu bir zar olan meninksleri oluşturan üç tabakadan biri.

Enach oben


Potansiyel sinir anormalliklerini saptamaya yardımcı olmak için elektrik sinyalleri kullanan bir test. Spinal stenoz, fıtıklaşmış diskler, taşan diskler ve siyatik sinir basısını saptamada yararlı olabilir. Sıklıkla bir sinir iletim çalışması ile birlikte kullanılır (NCS).

Ağrılı sinir basısına neden olan spinal anormalliklere yönelik yapılan minimal invaziv bir cerrahi. Bir esnek tüpler dizisi ve bir video monitörü cerrahın küçük bir kesi yoluyla omurganın etkilenen bölümüne erişmesine olanak sağlar.

Spinal sinir basısı bölgesinde şişmeyi azaltarak kronik boyun ağrısı veya bel ağrısını azaltmak üzere tasarlanan minimal invaziv bir prosedür. Bu, omurilik ve vertebraların koruyucu kaplaması arasındaki alan olan komşu epidural aralığa anti-inflamatuar bir ajan (kortikosteroid) enjekte edilerek sağlanır.

Fnach oben


Vertebraları bağlayan ve omurganın artikülasyonuna olanak sağlayan menteşe benzeri eklemler. Tüm eklemler gibi faset eklemlerde vücut yaşlandıkça osteoartrit gibi dejeneratif rahatsızlıklar gelişebilir.

İki amaçla enjekte edilmiş sinir bloke edici ajanı kullanılan minimal invaziv bir prosedür: İnflamasyonu faset eklemlerin neden olduğu ağrıyı azaltmak ve ağrının şüphelenilen faset eklemden kaynaklandığını doğrulamak.

Bir veya daha fazla dejenere vertebral faset eklemin, sinir basısının ortak nedenini ortadan kaldırmak üzere eksize edildiği bir cerrahi prosedür.

Omurgadaki bir veya daha fazla vertebral faset eklemden kaynaklandığı düşünülen ağrıyı tanımlar. Fasetojenik ağrı, sinir basısıyla ilgili diğer semptomlara ek olarak kronik boyun veya bel ağrısına neden olabilir.

Bir hastanın belirli bir tıbbi rahatsızlığa sahip olup olmadığını belirtebilecek dış anormallikleri ve diğer belirtileri değerlendirmenin bir yöntemi.

Yaş, yaralanma, hastalık veya çevre nedeniyle yaşam kalitesi ve işlevsel yeterliliği kısıtlanan kişilerde maksimum hareketi geliştirme, koruma ve onarmaya odaklanan tıp alanı.

Günlük yaşamlarında gerekli aktiviteleri gerçekleştirme ve hareket etme kapasitelerini sınırlayan tıbbi sorunlara, rahatsızlıklara, hastalıklara veya yaralanmalara sahip her yaştan insanı tedavi eden eğitimli bir tıbbi profesyonel.

İnvaziv tanısal ve cerrahi prosedürler sırasında yardımcı olmak üzere radyolojik görüntüleme kullanılması.

Bir foramen, spinal kolonda, omurilikten dallandıktan sonra içerisinden spinal sinirlerin geçtiği bir açıklık veya kanaldır.

Vertebralar arasında ve spinal sinirleri korumak amacıyla var olan kanallar veya dar geçiş yolları anlamına gelir. Foramenin çoğuludur.

Foraminal stenoz olarak da bilinir, omurganın içerisindeki foraminal kanalların aşamalı daralması normal yaşlanma sürecinin bir parçası olabilir ve bazen sinir basısına yol açabilir.

Spinal kolondan çıkan sinir köklerini korumakla sorumlu vertebraların içerisindeki kanalların daralması anlamına gelir.

Omurgadaki iki veya daha fazla vertebrayı kalıcı olarak bağlamak üzere yapılan cerrahi.

Yaşla birlikte, vertebral disklerin merkezi su içeriğini kaybetmeye başlayabilir, diskin bir yastık olarak daha az etkili hale gelmesine neden olarak diskin yapısal materyalinin yerinden çıkmasına yol açar. Birçok disk fıtıklaşması lomber omurganın en alt iki diskinde ortaya çıkar. Fıtıklaşmış bir disk ağrısız olabilir veya omurgadaki bir sinir kökünde ağrı oluşturabilir. Bu durum, bel ağrısı veya ağrı, hissizlik, karıncalanma hissi veya “siyatik” adı verilen bacakta güçsüzlüğe yol açabilir. Kaymış veya yırtışmış disk olarak veya fıtıklaşmış Nucleus pulposus (FNP) olarak da bilinir. Boyunda ve nadiren omurganın torasik bölümünde de ortaya çıkabilir.

Gnach oben


Bacak, boyun, bel bölgesi, omuzlar ve kollardaki kasların, egzersize hazırlık amacıyla uzatılması hareketi, kasların ve ligamanların esnekliğini artırmak, eklemler üzerindeki stresi azaltmak ve kan akımını artırmak yoluyla boyun ve bel ağrısı ile mücadele için de kullanılır.

Oturma, ayakta durma, uzanma, ağırlık kaldırma ve eğilme gibi günlük olarak insanların yer aldığı aktiviteler ve hareketler.

Hnach oben


Bel ağrısı hamilelikte ligaman gevşekliğine, değişen postür ve biyomekaniğe bağlı olarak yaygın olabilir. Birçok hamile kadın posterior pelvis bölgelerinde, kaba etlerinin derininde ve uyluklarının arka kısmında da ağrı hissi bildirmiştir.

Hücrelerin büyümesi durumu görülen bir organ veya vücut bölümünü tanımlayan terim. Bu durum, vertebralar arasındaki ligamanların bir veya daha fazlasının kemikleşmeye veya kalınlaşmaya başlayıp, potansiyel olarak sinir basısına yol açması durumu olan ligamentum flavum hipertrofisi vakalarında omurgayla ilgilidir.

Inach oben


Ağrı, karıncalanma hissi, hissizlik veya kas güçsüzlüğüne neden olan sinir basısının kaynağı olan dejenere intervertebral disk içerisindeki dokuları ısıtmak için bir prob yerleştirilmesi. Bu, disk dokusunun küçülmesine neden olarak, sinir basısını hafifletir.

Önceden bir intervertebral diskin bulunduğu bir boşluğa, iki veya daha fazla vertebral segmenti birleştirmek amacıyla bir kemik veya implant grefti yapılması.

Knach oben


Vücut ve zihin ile ilgili farkındalığı artırmaya odaklanan ve hastaların yaşamlarındaki zorluklara ayak uydurmalarına yardımcı olan psikolojik bir tedavi.

Omurganın bir veya daha fazla anatomik elemanı inflamasyona uğradığında veya hasar gördüğünde veya yerinden kaydığında ortaya çıkan spinal kanalın bir daralması.

Sıklıkla kas spazmı olarak bilinen kramp, bir kasın veya kas grubunun akut ağrıya yol açan spontane ve istemsiz kasılmasını ifade eder.

Sıklıkla keskin, geçici bir ağrıya neden olan, bir kasın istemsiz kasılması.

Lomber omurgada omuriliğin sonundan dallanan ve alt ektstremitelere, barsağa ve mesaneye uzanan sinir kökleri demeti.

Spinal kanalın alt kısmı, kauda ekuina’daki sinir demetinin basısından kaynaklanan bir acil durum. Semptomlar arasında ağrı, paralizi ve inkontinans yer alır, bu durum acil tıbbi tedavi gerektirir.

Belirli hareketlerin/aktivitelerin daha fazla ağrı ve yaralanma ile sonuçlanacağı inancını veya endişesini tanımlayan bir terim. Hastalar, hareket etmekten ve aktivitelerden kaçınmaya başlarlar, bu durum zamanla semptomları daha sıkıntılı hale getirerek hareketi ve kas gücünü azaltır.

Kaymış veya fıtıklaşmış disk, intervertebral diskin sert, fibröz dış duvarı yırtılıp diskin nükleus materyalin spinal kanala çıkmasına izin verdiğinde meydana gelir.

Vücuda yapısal destek sağlayan sert doku. Primer olarak hidroksiapatit kristallerinden ve kolajenden oluşur. Bireysel kemikler uzun, kısa veya düz olarak sınıflandırılabilir.

Bir spinal füzyon cerrahisinin ardından yeni kemik büyümesini indüklemek için kullanılan bir elektrikli cihaz. Bir stimülatör cerrahi Alana implante edilebilir veya harici olarak takılabilir.

Bir bireyde bir yerden alınıp başka bir bireye yerleştirilen (Allogreft kemik) veya aynı bireyde farklı bir konuma yerleştirilen (otojenöz kemik) kemik.

Kemiğin eksik veya hasarlı bölümlerinin doğal, sentetik veya yapay bir yüzeyden alınan kemikle değiştirilmesi. Bir kemik grefti osteogenezi (yeni kemik büyümesi) uyarmak için bir spinal füzyon prosedüründe kullanılır, böylece füzyon gerçekleşebilir.

Kemiklerin iç kavitelerinde bulunan doku. Bu dokunun başlıca işlevi kırmızı kan hücreleri üretmektir.

Genellikle vidalar yoluyla kemiğe sabitlenen görece ince bir tıbbi cihaz. Kemik plakaları, iyileşmenin gerçekleşebilmesi için kemikleri veya kemik fragmanlarını sabitlemek amacıyla kullanılır.

Kemik içerisine yerleştirilen dişli bir metal cihaz. Kemik vidalarının işlevleri kemikleri veya kemik fragmanlarını sabitlemek veya diğer tıbbi cihazlara bağlamak için kullanılır; örn. metal kemik plakalarını kemiklere.

Kemik çıkıntıları küçük ve yuvarlaktır ve eklemlerin etrafında veya bağ dokularının (ligamanlar veya tendonlar gibi) ve kemiklerin buluştuğu yerlerde birikim gösteren yumru şeklinde büyümelerdir.

Osteoporoz kırıklarını onarmak için, yapıştırıcı benzeri bir materyalin çökmüş vertebra içine yerleştirilen bir balona enjekte edildiği prosedür.

Vücudun arka kısmına denk gelen omurgadaki bir kıvrım. Kambur kifozun bir örneğidir.

Bir kiropraktör kas-iskelet sisteminin tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir sağlık profesyonelidir. Kiropraktik tedavi özellikle boyun veya bel ağrısı olan hastalarda yaygındır.

Spinal klaudikasyo stenoz nedeniyle spinal sıvı ve sinirlerin akışının bozulmasıdır.

Omurganın sakrum altındaki bölgesi. Kuyruk sokumu olarak da bilinir.

Doğumda ve doğumdan itibaren var olan.

Vertebral gövdenin çıkarıldığı bir spinal cerrahi.

Mineralleri tükenmiş kemik dokusu, örn. kalsiyum ve fosfor.

Ağrısı acilen rahatlaması gereken hastalara yönelik bir ağrı ilacı olan oral steroidler. Bu ilaçlar en yaygın olarak artritik ağrı, alerjik reaksiyonlar ve benzer diğer rahatsızlıklar yaşamakta olan hastalara reçete edilir.

Bu terim üç aydan daha uzun süren ağrıyı ifade eder.

Lnach oben


L#

Devamında bir rakam bulunan L harfi lomber (alt) omurgadaki spesifik bir vertebrayı tanımlar. Örneğin, L3 lomber omurgadaki üçüncü vertebradır. L3-4, L3 ve L4 vertebraları arasındaki diski ifade eder.

Omurilik ve sinir köklerindeki basıncı azaltmak için kemik parçalarını çıkarmaya yönelik cerrahi prosedür.

Cerrahın arka taraf yerine yan taraftan alt bel bölgesine giriş yaptığı bir spinal füzyon cerrahisi tipi. Bu prosedür minimal invaziv yollarla tamamlanmak üzere tasarlanmıştır.

LBP

Alt bel bölgesi ağrısı.

Vertebraları bağlayan, iyi postür için stabilite sağlayan ve geniş bel bölgesi hareket aralığına özellikle fleksiyona olanak sunan sert doku bantları; sarı görünüşlerinden ötürü “flavum” (Latince sarı demektir) olarak adlandırılır.

Alt bel bölgesi

“Lomber” bel bölgenizin alt kısmını ifade eder. “Radikülopati” genellikle sıkışmış bir spinal sinirle ilişkili, ağrı, hissizleşme, karıncalanma ve kas güçsüzlüğü gibi belirtiler kümesini ifade eder. Radikülopati “siyatik” için doğru medikal terimdir.

Vücudun ön bölgesine denk gelen omurgadaki kıvrım.

Alt bel bölgesindeki lumbosakral pleksusun sinirleriyle ilişkili bir belirtiler yelpazesini ifade eden kapsamlı bir terimdir.

Mnach oben


Alt bel bölgesi ağrısı ve/veya bacak ağrısının (siyatik) tedavisi ve değerlendirmesine yönelik standardize bir psikoterapi yaklaşımı.

Kasların ve spinal kanalın diğer destekleyici yapılarının üzerine binen aşırı veya anormal basınç veya zorlamadan kaynaklanan akut ağrı.

İnflamasyonu azaltan ve yaygın olarak anormal inflamasyonu veya alerjik reaksiyonları tedavi etmek amacıyla kullanılan bir ilaç (steroid).

Spinal kolondaki sinir basısını hafifletmek amacıyla bir mikroskop kullanarak kemik veya disk materyalinin cerrahi eksizyonu.

Disk materyalini uzaklaştırmak için bir operasyon mikroskobu ile gerçekleştirilen cerrahi prosedür.

Geniş bir kesi yerine küçük eksiler yoluyla gerçekleştirilen cerrahi.

Omurilik inflamasyonu.

Yaygın olarak kollarda ve/veya bacaklarda güçsüzlüğe veya his kaybına yol açan omurilik rahatsızlığı. Denge bazen yaşlı hastalarda düşme riskiyle etkilenir. Bu durum, omuriliğin içerisinden geçtiği spinal kanalın daralması sonucudur. En yaygın olarak boyunda meydana gelir (servikal miyelopati) fakat torasik omurgada da oluşabilir.

MR

Manyetik rezonans görüntüleme. Bir tanısal görüntüleme testi. MR intervertebral diskler gibi yumuşak dokuları ve kemikler gibi nöral yapıları net olarak görüntüler. Radyasyon içermeyen çok duyarlı ve spesifik bir görüntüleme testidir.

bel kaslarında ağrı.

Nnach oben


Hafif ila orta derecede ağrıyı tedavi etmek amacıyla kullanılan, steroid dışı anti inflamatuar ilaç sınıfından bir analjezik.

Tümör veya kitle gibi bir doku kütlesinde kanser hücrelerinin anormal büyümesi.

Sinir yolağı boyunca devam eden ve keskin, künt, zonklayıcı tarzda veya yanma tarzında ağrı olarak çeşitli şekillerde görülebilen kronik sinir ağrısı.

Steroid-olmayan anti-inflamatuar ilaçlar. Aynı zamanda ağrı, şişme ve inflamasyonu azaltmak için de kullanılır. NSAID örnekleri, aspirin, ibuprofen, naproksen ve çeşitli reçeteli ilaçlardır.

Nörojenik ağrı sinir sistemini etkileyen hasar veya hastalıktan kaynaklanan bir ağrıdır.

Tipik olarak hastanın belirli bir mesafe yürüyüp topallayarak durmasına yol açan belirtiler kombinasyonu. Alt bel bölgesi ağrısı, bacak ağrısı, bacakta güçsüzlük ve hissizlik, dahil olabilir, bu belirtiler ayakta dururken veya yürürken yoğunlaşabilir. Nörojenik klaudikasyo spinal stenoz veya lomber (alt) omurga bölgesindeki sinir geçiş yollarını daralması ile ortak bir belirtiler kümesidir.

Hastalık, yaralanma, dejeneratif rahatsızlıklar veya çeşitli diğer nedenlerden kaynaklanan sinir hasarını tanımlamak amacıyla kullanılan bir terimdir. Hafif nöropati vakaları hasarlı sinirin yolağını takip eden ağrı ve karıncalanma gibi çeşitli yayılan semptomlarla sonuçlanabilir.

Bir sinirde hasar nedeniyle ortaya çıkan ağrı ve diğer semptomları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Sinir hasarı diyabet, sinirde yaralanma veya inflamasyon veya sinir basısı gibi hastalıkların sonucu olabilir. Nöropatik ağrı, sinir hasarı bölgesinde lokalize halde kalabilir veya vücut boyunca yayılabilir ve o sinir tarafından innerve edilen tüm kasları ve dermatomları etkileyerek şiddet yönünden farklılık gösterebilir.

Bir intervertebral diskin jelimsi iç nükleus materyali. Diskin kıkırdaksı dış duvarı olan anülüs fibroz ile çevrelenir.

Onach oben


Omurga eklemlerinin dejenerasyonu.

Boyun ve bel bölgesindeki kaslar güç ve hareket sağlar. Postür ve stabilite için önemlidirler. Ne kadar güçlü olurlarsa omurga için o kadar iyidir.

Vertebralar (veya tekil vertebra) olarak da adlandırılır. Omurga kemikleri omuriliği koruyan veya vücudumuzun çeşitli hareketleri gerçekleştirmesine olanak sağlayan sütun benzeri bir yapı oluşturacak şekilde üst üste yığılmıştır.

Omurga eklemlerini döşeyen yumuşak esnek doku (faset eklemler adı verilir); kıkırdak aynı zamanda vertebralar arasında bulunan yastık disklerin tamamlayıcı bir parçasıdır.

Vücuttaki ligamanlar gibi, omurga ligamanları boyunu ve bel bölgesini desteklemek için bulunurlar ve spinal kolonun stabilizasyonuna yardımcı olurlar.

Kafatasının tabanından alt bel bölgesine uzanan vücut ekstremiteleri ile beyin arasında duyusal ve motor sinyallerin iletiminden sorumlu olan bir sinir lifleri tübüler demeti.

Altta yatan nedeni tedavi etmeksizin ağrı algısını etkileyerek ağrıyı tedavi eden ilaçlar. Bu ilaçlar yalnızca ağrı algısını etkiler ve patolojik durumu tedavi etmez. Hasar verme riski taşırlar ve bu nedenle reçete eden doktorlar tarafından dikkatle kontrol edilirler.

İskelet sistemi, kaslar, ligamanlar ve ilişkili sinirlerin çalışılması, tanısı ve tedavisine odaklanan bir tıp dalı.

Kas iskelet sistemini içeren rahatsızlıkların tedavisinde uzmanlaşan bir cerrah.

Destek.

Osteogenez adı verilen doğal kemik oluşum süreci.

Kıkırdak ve kemik kaybına yol açan eklem kıkırdağının bozulmasıyla karakterize yük taşıyan eklemleri etkileyen bir hastalık.

Sıklıkla bir kemik çıkıntısını ifade eden osteofit, doğal iyileşme mekanizması olarak vücudun geliştirdiği pürüzsüz kemik büyümesidir.

Kemiklerin daha gözenekli ve kırığa yatkın hale geldiği bir rahatsızlık, genellikle yaşla ilgilidir.

Greftin hastanın vücudundaki başka bir bölgeden alınıp cerrahi sırasında kullanıldığı bir kodu veya kemik grefti. Spinal füzyon cerrahisi için otogreft kullanılması durumunda, kemik genellikle hastanın pelvik kemiğinden alınır.

Pnach oben


Beyin ve omurilik arasındaki duyusal ve motor sinyallerin kesilmesine bağlı olarak kas işlevlerinin kaybı. Paralizi genellikle bir inme veya bir sinir hasarı çeşidinden kaynaklanır.

Spondilolizis olarak da bilinen pars fraktürü, spinal kolonun posterior (arka) kısmında pars interartikülarisin yaralanmasıdır. Bu stres kırığı genç sporcularda yaygındır ve atma sporları gibi belirli tekrarlayıcı hareketlerle başlatılabilir. Birçok spor dalında olduğu gibi, stres kırıkları genellikle iyileşir.

İyileşmemiş bir pars fraktürü veya ağrıya yol açan spondilolizisi tedavi etmek amacıyla kullanılan bir cerrahi prosedür.

Vertebranın arka kısmından, spinal kanal çevresinde halka oluşturmaya yardımcı olan kemik projeksiyonu.

İğne veya diğer nesne yoluyla ciltten geçiş.

Disk aralığına yerleştirilen geniş delikli bir iğne yoluyla taşan disk materyalinin uzaklaştırılması. Disk materyali, kesme, emme veya lazer araçları kullanılarak uzaklaştırılır. Perkutan mikrodiskektomi olarak da bilinir.

Geniş delikli bir iğne yoluyla disk materyalinin uzaklaştırılması.

Düşük etkili esneklik ve kas gücü ve dayanıklılık hareketleri içeren bir egzersiz yöntemi. Düzgün postürel hizalanmayı, karın kuvvetini ve kas dengesini vurgular.

Sona yakın bölgeyi veya arka bölgeyi ifade eden bir terimdir.

Bir kemik grefti ve/veya spinal implantın spinal füzyon sağlamak amacıyla disk aralığına yerleştirildiği bir spinal cerrahi prosedür.

Spinal kanalda yer alan, omurganın en üstünden başlayan ve sakrumda sonlanan bir ligamandır. Bu ligaman çok güçlüdür ve omurgayı stabilize eder.

Bel bölgesinden gerçekleştirilen spinal füzyon cerrahisi formudur, bu prosedür dejeneratif omurga rahatsızlıkları olan hastalarda spinal stabiliteyi artırmak üzere tasarlanmıştır.

Genel anlamda, insan vücudunun alışkanlık eseri veya kasıtlı olarak aldığı pozisyon.

Genellikle hastanın inançlarını ve kaygılarını ele alarak, stresini azaltmayı ve iyi halini artırmayı amaçlayan tedavi.

(varyasyon: psödoartroz) Omurgada bu terim başarısız bir spinal füzyonun hareketi ve birleşmemesini ifade eder.

Materyalin çökmüş alan içerisine enjeksiyonu yoluyla çökmüş vertebral gövdelerin yeniden stabilize edilmesine yardımcı olan bir prosedür. Vertebroplasti ve kifoplastiyi içerir.

Rnach oben


Spesifik bir sinir köküne karşılık gelen alanda genellikle yayılan ağrı, hissizlik, karıncalanma veya kas güçsüzlüğüne neden olan sinir kökünde bozulma.

Bir eklemin tam potansiyelinde hareket edebildiği yön ve mesafeyi ifade eder.

Kemikler, kaslar ve ligamanlar dahil vücut içerisindeki yoğun yapıları görüntülemek için elektromanyetik radyasyon kullanan (ışık dalgaları) bir tanısal araç.

Snach oben


Sakrum ve ilium kemikleri arasında pelvis içerisindeki bir eklem çifti.

Omurganın en ucuna yakın beş birleşik vertebradan oluşan üçgen şekilli kemik.

Santral kanal stenozu spinal kanalın daralması veya sıkışmasıdır.

Vücut boyunca gönderilen motor ve duyusal sinyalleri kontrol eden beyin ve omuriliği içerir, periferik sinir sistemiyle birlikte çalışır.

Bir vertebranın gövdesi.

Beyin ve omuriliği çevreleyen koruyucu besleyici sıvı.

Boynu ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Omurganın servikal bölgesi baş ve boynun birlikte hareket etmesini sağlayan yedi vertebradan oluşur.

Omurganın ilk yedi vertebrayı içeren boyun bölgesi.

“Radikülopati” bir veya daha fazla spinal sinir kökünün düzgün olmayan veya eksik işlevi söz konusu olduğunda ortaya çıkan belirtiler için kullanılan genel bir terimdir. “Servikal” terimi boyundan geçen omurga bölümünü ifade eder.

Bir sinir yolağını takip eden çeşitli ağrı formları (keskin, bıçak saplanır tarzda, zonklayıcı, yanma tarzında vs).

Santral sinir sisteminden dallanan bir sinirin başlangıç bölümü.

Bir sinir kökünü çevreleyen sinir kökü kılıfı üzerine bir lokal anestetik ve/veya kortikosteroidlerin enjeksiyonu.

Sıklıkla spinal artrit ve dejeneratif disk hastalığı gibi dejeneratif rahatsızlıklarla ilişkili bir terimdir. Bu rahatsızlık omurganın herhangi bir düzeyinde oluşabilir fakat en sık lomber (alt bel) ve servikal (boyun) bölgelerde oluşabilir. Sıkışmış bir sinir lokalize ağrı, yayılan ağrı, karıncalanma, hissizlik ve/veya kas güçsüzlüğü oluşturur.

Kaba etlerin derininden ayağa kadar uzanan siyatik sinirin dağılımında ağrı, his kaybı karıncalanma.

Omurganın anormal kıvrımlanması. En yaygın tipi, idiyopatiktir (sebebi bilinmeyen), en sık adolesan kızlarda görülür ve kökeni bilinmemektedir.

Spinal operasyonlar sırasında gerekebilecek çubuklar, plakalar, vidalar, kancalar, örgülü kablo, meş kafesleri ve diğer metal veya plastik implantlar.

Omurgadaki faset eklemlerin koruyucu kıkırdak döşemesi zamanla yıprandığında ortaya çıkar. Bu, normal bir yaşlanma sürecidir ve birçok kişide ağrılı değildir. Bazı kişilerde ağrı ve sertliğe neden olabilir.

Spinal kanalın boyutunda, omurilik ve ilişkili sinir kökleri için mevcut alanın azalmasıyla sonuçlanan boyut küçülmesi, spinal stenoz olarak da bilinir.

Anestetik ve steroidal ilaçların spinal sinir köklerinin içine veya yakınına doğrudan enjeksiyonları. Spinal enjeksiyonlar tipik olarak orta ila şiddetli boyun siniri ve bel siniri ağrısını tedavi etmek için önerilir.

Vertebraların çevrelediği, içerisinden omurilik geçen bir geçiş yoludur.

Vertebraların, intervertebral disklerin, ligamanların, tendonların, eklemlerin, sıvının, sinirlerin ve bel bölgesinin merkezinden aşağı inen diğer dokuların bulunduğu ve omuriliği korurken üst gövde için iskelet desteği hizmeti veren bir kolon.

Kemik veya yumuşak doku elemanları ile santral spinal kanalın lokal, segmental veya jeneralize daralması.

Vertebralar arasındaki eklemlerin ve aynı zamanda omurga ve pelvis arasındaki eklemlerin inflamasyonunu oluşturan dejeneratif bir hastalık, ankilozan spondilit veya spondiloartropati olarak da bilinir.

Küçük spinal kırık sonucu olarak bir vertebranın diğeri üzerine kayması, travmatik yaralanmaya veya tekrarlanan strese bağlı olabilir.

Sinir köklerini koruyan vertebral gövde ve posterior elemanların bir araya geldiği pars interarticularis’te bir kırık (çatlama).

Omurganın anatomik bileşenlerinin yaşla bağlantılı dejenerasyonunu ifade eden genel bir terim, sıklıkla spinal artrit terimiyle kullanılır.

Osteroartrit veya dejeneratif disk hastalığı gibi yaşla ilgili dejeneratif rahatsızlığın bir sonucu olarak bir vertebranın diğeri üzerine kayması.

Omurgayla ilişkili nöral geçiş yollarının, özellikle spinal kanal ve foramina- anatomik bir anormallik nedeniyle sıkıştığı durumda oluşur.

Dünyanın son derece yorucu olduğu ve baş etmek için gereken kaynakların sınırlı olduğu algısı. Ağrısı olan kişilerde, stresli olayların ve günlük zorlukların sıkıntıyı, maluliyeti ve ağrı yoğunluğunu artırdığı gösterilmiştir.

Suyun artmış direncini bir araç olarak kullanmak üzere tasarlanan düşük etkili bir yürüme egzersizi. Su yürüyüşü, dizler, kalçalar ve omurga dahil vücut eklemlerine ilave stres yüklemeksizin kas dokusunun güçlenmesine ve inşasına olanak sağlar.

Tnach oben


T#

Devamında bir rakam bulunan T harfi torasik omurgadaki spesifik bir vertebrayı tanımlar. Örneğin, T3 torasik omurgadaki üçüncü vertebradır.

Kadim Çin savaş sanatı Tai Chi Quan’I temel alan bir egzersiz sistemidir: dengeyi, koordinasyonu, kuvveti, esnekliği ve dayanıklılığı artırmak için yavaş, kontrollü hareketleri vurgular.

Bir intervertebral disk (iki vertebra arasında yer alan sert fakat süngerimsi oval şekilli yapı) doğal boyunu kaybederek disk duvarlarının taşmasına neden olduğunda ortaya çıkar. Yaşlanma sürecinin normal bir parçasıdır.

Transkutanöz elektrikli sinir stimülasyonu. Ağrı algısını bloke etmek için kullanılan bir elektrikli hissizleştirme şekli.

Servikal (boyun bölgesi) ve lomber (bel bölgesi) omurga arasındaki orta üst bel bölgesi.

Vnach oben


Omurgayı oluşturan bir kemik. (Vertebralar çoğul halidir.)

Omurgadaki bir veya daha fazla vertebranın belirgin yanlış hizalanması veya yerinden çıkması. Subluksasyon, ciddi yapısal bir yaralanmadan kaynaklanıyorsa, spinal kolonda ağrılı sinir basısı ve instabilite ile sonuçlanabilir.

Omurgayı oluşturan kemikler. (Vertebra tekil halidir.)

Osteoporoz ile ilgili kırıkları iyileştirme amaçlı prosedür, yapıştırıcı tarzı çimento materyali, çökmüş vertebra içerisine enjekte edilir.

Ynach oben


Disk artroplastisi olarak da bahsedilen ADR dejenere intervertebral bir diskin çıkarılıp, prostetik bir diskle değiştirildiği bir prosedürdür.

Vücudun çeşitli parçalarının gerilmesini ve spesifik kas gruplarını güçlendirmek amacıyla çeşitli pozlarda durulmasını içeren bir egzersiz şekli.

Znach oben


Zigapofizyal eklem. Ayrıca bkz. Faset eklemler.

Bir ağrı kaynağı olup olmadığını belirlemek veya ağrı ve inflamasyonu azaltmak için steroidlerin ve hissizleştirici ajanların bir faset ekleme enjeksiyonları.

İnach oben


Hafif ila orta düzeyde ağrı ve inflamasyonu tedavi etmek amacıyla kullanılan steroid dışı bir anti-inflamatuar ilaç sınıfından bir analjezik.

Omurgayla ilgili olduğunda bu terim spinal anatominin bir bölümünün amaçlanan işlevini yerine getirememesini ifade eder. Bu durum belirli dejeneratif omurga rahatsızlıkları veya travmatik yaralanma kaynaklı olabilir.

Cerrahi sırasında füzyonu artırmak için kullanılan bir implant tipi.

EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.

area navigation

Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube channel
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 13.09.2018