EUROSPINE Patient Line

Member Login

Omurilik Yaralanması - Giriş

Omurilik, beyin sapından belin orta bölgesine kadar devam eden, omurganın kemikleri içerisine gömülü, yumuşak, sıvı dolu bir kesedir. Sinirler, kan damarları ve serebrospinal sıvı içerir. Bu sinirler sinyalleri beyinden vücudun kalan kısmına iletir ve tersi de geçerlidir.

Bu kırılgan yapıda bir yaralanma olması yaşamı tehdit eden bir durumdur ve tıbbi acil durum olarak muamele edilmelidir. Yaralanmanın en sık nedeni travmatik yaralanmadır. Diğer travmatik olmayan nedenler epidural hematomlar (kan pıhtıları), spinal tümörler/metastazlar ve epidural apselerdir.

Nedenleri

Bir spinal travmanın ardından fonksiyonel değişiklikler karmaşık olabilir. Omurga düzeyindeki hasar omur gövdesinde ve faset eklemlerde bir kırık ile veya intervertebral disklerin ve çevreleyen ligamentlerin yerinden oynamasıyla sonuçlanır. Ortaya çıkan spinal instabilite omurilik üzerinde baskıya neden olarak sinirlerin ve kan damarlarının yırtılmasına neden olabilir. Bu kan akımı kaybı ve sinir hasarı, hasarının yukarısında ve aşağısındaki bölgelerde birçok düzeyde yayılabilecek bir zincir inflamatuar yanıtı tetikleyebilir. Travmatik yaralanmaların %20’si omurganın boyun bölgesinde yer alır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar Avrupa’da bir milyon kişiden 15’inin travmatik omurilik basısından etkilendiğini göstermektedir. Bunların çoğunluğu genç erkeklerdir. Motorlu araç ve spor kazaları travmanın önde gelen nedenleridir.

Bir metastaz/omurga tümörü de omurilikte basıya neden olabilir. Spinal metastazların %60’ı üst (torasik) omurga bölgesinde gerçekleşir. Meme, prostat ve akciğer metastazları daha sık görülür.

Omurilik bölgesi etrafındaki bir bakteriyel enfeksiyon haftalarca fark edilmeden kalabilir. Ortaya çıkan omurilik basısı belirtileri birdenbire olabilir. Apse oluşumu için risk faktörleri arasında diyabet, böbrek yetmezliği, immün sistemin baskılanması, damardan ilaç kullanımı ve alkol bağımlılığı bulunur. Daha önce cerrahi girişimler geçirmiş olmak da bir risk faktörüdür.

Epidural hematomlar travmatik yaralanmalardan kaynaklanabilir veya pıhtılaşma sorunları olan hastalarda veya uzun süreli pıhtılaşma önleyici tedavi almış hastalarda spontane olarak görülebilir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 14.09.2018